യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാറുന്ന മാനങ്ങൾ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാസംതോറും നടത്തിവരുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സീരീസ് ന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ ഡിസംബർ 11 തീയതി ശനിയാഴ്ച 7 PM ന് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു. പരിപാടിയിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപക വൈസ് ചാൻസലറും, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മന്റ് ഇൻ ഗവണ്മെന്റ് , കേരള യുടെ ഡയറക്ടർ, പ്രശസ്ത കവിയും, ഗാന രചയിതാവും, തിരക്കഥാ കൃത്തും, വിവർത്തകനും, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ രെജിസ്ട്രാറും ആയ ശ്രീ കെ…

Read More

പുതുക്കിയ പ്രവർത്തന സമയം

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലാ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 1 മുതൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ലൈബ്രറി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

Read More