അക്കാദമിക ലൈബ്രറികളും നവ മാധ്യമങ്ങളും

വിഷയം : അക്കാദമിക ലൈബ്രറികളും നവ മാധ്യമങ്ങളും
പ്രഭാഷകൻ : ഡോ എസ് എൽ ഫൈസൽ ( ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് & ലൈബ്രേറിയൻ , പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം )