യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാറുന്ന മാനങ്ങൾ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാസംതോറും നടത്തിവരുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സീരീസ് ന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ ഡിസംബർ 11 തീയതി ശനിയാഴ്ച 7 PM ന് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു. പരിപാടിയിൽ മുൻ ചീഫ് […]