അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2020

അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃത രചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃത രചനകളിൽ -കഥ, കവിത, നോവൽ, നാടകം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ -ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ചു 1000 വാക്കുകളിൽ

Pearson eBooks

Pearson eBooks available at Mahatma Gandhi University Library since 15 March 2019. Pearson eBook titles are activated in the campus network. Please access the below