സ്‌ത്രീകേന്ദ്രിത കൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

“മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ലൈബ്രറി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോട് സംവദിച്ചത് വേറിട്ടൊരു രീതിയിലായിരുന്നു. ‘സ്‌ത്രീ കേന്ദ്രിത കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ’ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ‘സ്‌ത്രീദിന’ത്തെ ക്രിയാത്മകമാക്കിയത്. സ്ത്രീകൾ മറന്നതോ മറച്ചുവെക്കേണ്ടി വന്നതോ ആയ

ലൈബ്രറി പ്രവർത്തന സമയം

കോവിഡ്-19 കാരണം മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ലൈബ്രറി പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 10:15 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4:45 വരെ ആയിരിക്കും. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങൾ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല.

മലയാളം: ഭാഷയും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും- പ്രഭാഷണം

കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായ പി എൻ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 19 വായന ദിനമായി ആചരിച്ചുവരുന്നു. 2020 ജൂൺ 19 മുതൽ ജൂലൈ 7 വരെ വായനപക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വായനപക്ഷാചരണത്തിന്റെ

Overdue charge of books during lock down period waived

University order number 18189/AD B4-2/2020/ADB4 dated 29.05.2020പ്രകാരം ലോക്ക് ഡൌൺ കാരണം മാർച്ച് 11, 2020 മുതൽ മെയ് 31, 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പിഴ തുക ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹു. വൈസ് ചാൻസിലർ