അറിയിപ്പ്‌

കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സർവ്വകലാശാലയുടെയും (No. 32482/AD A1/1/AD A1/ADA1 തീയതി 1 1/03/202 നിര്‍ദേശാനുസരണം താഴെ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുവാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. അത്യാവശ്യ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൊഴികെ ലൈബ്രറി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്‌

Empire Online available

Empire Online, a powerful and interactive collection of primary source documents, sourced from leading archives around the world. This project has been developed to encourage

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2020

അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃത രചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃത രചനകളിൽ -കഥ, കവിത, നോവൽ, നാടകം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ -ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ചു 1000 വാക്കുകളിൽ

Pearson eBooks

Pearson eBooks available at Mahatma Gandhi University Library since 15 March 2019. Pearson eBook titles are activated in the campus network. Please access the below