ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം -2021

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ഗ്രന്ഥാലയ വാരാചരണം(National Library Week) നവംബർ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു . പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം നവംബർ 15 […]