ഒന്നാം സ്ഥാനം – കല്യാണി രാജേഷ്, കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, മാന്നാനം
രണ്ടാം സ്ഥാനം : അലാമി അനീഷ്, ഹോളി ക്രോസ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, തെള്ളകം
മൂന്നാം സ്ഥാനം : ഐറിൻ എൽസ ജെയിംസ്, ഹോളി ക്രോസ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, തെള്ളകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *