മോട്ടിവേഷണൽ സീരീസ് : GOOD TO BETTER

രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആഗസ്റ്റ് 28 (ശനിയാഴ്ച), വൈകുന്നേരം 7 മണി. വിഷയം : ‘എനിയഗ്രാം’ : നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ ആകർഷകമാക്കാം Join Zoom Session https://us02web.zoom.us/j/86832177151?pwd=Y3UyNjFkemk2YlJ3YVdYL24zckU0QT09 Meeting ID: 868 3217 7151