മലയാളം: ഭാഷയും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും- പ്രഭാഷണം

കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായ പി എൻ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 19 വായന ദിനമായി ആചരിച്ചുവരുന്നു. 2020 ജൂൺ 19 മുതൽ ജൂലൈ 7 വരെ വായനപക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വായനപക്ഷാചരണത്തിന്റെ

Overdue charge of books during lock down period waived

University order number 18189/AD B4-2/2020/ADB4 dated 29.05.2020പ്രകാരം ലോക്ക് ഡൌൺ കാരണം മാർച്ച് 11, 2020 മുതൽ മെയ് 31, 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പിഴ തുക ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹു. വൈസ് ചാൻസിലർ