അറിയിപ്പ്‌

കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സർവ്വകലാശാലയുടെയും (No. 32482/AD A1/1/AD A1/ADA1 തീയതി 1 1/03/202 നിര്‍ദേശാനുസരണം താഴെ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുവാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. അത്യാവശ്യ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൊഴികെ ലൈബ്രറി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്‌