അറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളിലൊളിപ്പിച്ച എംജി ലൈബ്രറിക്ക് ദേശീയ പുരസ്‌ക്കാരം

News courtesy: ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രം, 2 ഫെബ്രുവരി 2019.